Skip to content

InputOutputFieldList

Properties

Name Type Notes
name str [optional]
data_type str [optional]