Skip to content

InputOutputFieldBase

Properties

Name Type Notes
name str
data_type str